Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Digitalizaziorako eta Ekintzailetzarako Laguntzak

Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza-programa 2022

Laguntza-programa honek 4 ildo ditu:

 •  1. ildoa: Digitalizaziorako eta ingurumen-iraunkortasunerako planak garatzeko dirulaguntzak.
 •  2. ildoa: Oinarrizko digitalizazio-proiektuetarako dirulaguntzak.
 •  3. ildoa: Digitalizazio aurreratuko proiektuetarako dirulaguntzak.
 •  4. ildoa: Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuetarako dirulaguntzak
HANDITZEKO ❯

Txekeo Teknologikoak dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen helburua da enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten, kanpoko teknologia eragile baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu berrikuntza-proiektu baten bitartez.

HANDITZEKO ❯

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia 2022

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2022 Programaren 2. deialdia. Bizkaiko enpresa-sareari dibertsifikazio-jarduerak eta teknologia berriak ekarriko dizkioten enpresa-proiektu berritzaile berriak abian jartzeko diru-laguntzak dira, balio erantsi handikoak eta hazteko potentzialak.

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 •  1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
 •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak.
 •  4. arloa: Azelerazioa
HANDITZEKO ❯

Gaitasun Digital Profesionalak laguntza-programa - 2022

Enpresetan Gaitasun Digital Profesionalen Ikanos sistema ezartzeko proiektuak bultzatzera bideratutako laguntzak arautzea da oinarri hauen xedea, enpresaren lehiakortasuna eta pertsonen garapen profesionala hobetzeko helburuz.

Enpresa onuradunak diruz lagundutako proiektua egitea izango da espezietan emandako programa honetako laguntza, eta aholkularitza espezializatuan edo indibidualizatuan oinarrituko da.

HANDITZEKO ❯

Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio laguntza-programa - 2022

Programa honen helburua da euskal industriari Basque Digital Innovation Hub (BDIH) eta Europako zenbait Digital Innovation Hubs (DIHs) esperimentazio- eta testatze-azpiegituren erabilerarako sarbidea, konexioa eta laguntza teknikoa emango dion zubi-plan bat aurrera eramatea.

Helburu hau BDIHko edo aukeratutako nazioarteko DIHko eragileek eskainitako laguntza tekniko baten bidez gauzatuko da, zenbait nodok eskaintzen dituzten teknologia digitalak eta jasangarriak xurgatzeko gaitasuna areagotzeko aukera emango duen ekintza-plan bat edo kontzeptu proba bat egiteko. Hauek dira aipatutako nodo horiek:

 • Robotika malgu eta kolaboratiboa
 • Fabrikazio gehigarria
 • Material aurreratuak
 • Zibersegurtasuna
 • Makina adimendun eta konektatuak
 • Sare elektriko digitalak e
 • Gailu medikoak eta osasun digitala

Ekintza horiek emaitzara irekitako metodologia bati jarraituz gauzatuko dira, enpresek aukera izan dezaten zentroek zer-nolako laguntza ematen dieten erabakitzeko; era horretan, eskaintzen diren aktibo eta zerbitzuen nahiz enpresen eta haien beharrizanen arteko egokitzapena hobea izango da.

HANDITZEKO ❯

Barne-ekintzaile laguntza-programa - 2022

Oinarri hauen xedea da euskal enpresen barruko ekintzailetza-jarduerarako laguntza arautzea, enpresa-proiektu berriak sustatzeko, ideiaren heltze-faseetan eta Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa abian jartzeko faseetan.

Barne-ekintzailetzako proiektu horiek baldintza hauek bete behar dituzte:

 • Enpresaren egungo jarduera dibertsifikatzea,
 • Berritzaileak eta/edo oinarri teknologikokoak izatea,
 • Industriakoak eta/edo produktuarekin/industria-prozesuarekin lotutako zerbitzuetakoak izatea
 • EAEn dauden «Business Innovation Center» (BIC) baten babesa izan behar dute.
HANDITZEKO ❯

Berrikuntzako Kasu Praktikoen Deialdia - 2022

Berrikuntza-kasu praktikoen 3. deialdia martxan jarri du Innobasquek Euskadiko erakundeen berrikuntza-esperientziak eta -jarduketak ezagutu eta aitortzeko, baldin eta:

 • dagoeneko txertatu badira.
 • emaitzak lortu badituzte, eta beharrei edo erronkei erantzuna ematen lagundu badute edo aukerak aprobetxatzeko aukera eman badute.
 • beste erakunde batzuentzako erreferentzia izan ahal badira
HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Digitalización y Emprendimiento

Programa Transición Digital y Verde 2022

Este programa de ayudas consta de 4 líneas:

 • Línea 1: Subvenciones para planes para la digitalización y la sostenibilidad ambiental.
 • Línea 2: Subvenciones para proyectos de digitalización básica.
 • Línea 3: Subvenciones para proyectos de digitalización avanzada.
 • Línea 4: Subvenciones para proyectos de innovación ambiental y economía circular
AMPLIAR ❯

Programa Chequeos Tecnológicos 2022

El objetivo de este programa de ayudas es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

AMPLIAR ❯

Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022 - 2ª convocatoria

2ª convocatoria del Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022, que consiste en ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Este programa se llevará a cabo a través de las siguientes áreas de actuación:

 • Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
 • Área 2. Nuevas empresas innovadoras
 •  Área 4. Aceleración
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Competencias Digitales Profesionales - 2022

El objeto de estas bases es regular la concesión de ayudas en especie dirigidas a impulsar la realización de proyectos de implantación del Sistema Ikanos de Competencias Digitales Profesionales en las empresas, al objeto de mejorar la competitividad de la empresa y el desarrollo profesional de las personas.

La ayuda en especie objeto de este programa será la prestación de un asesoramiento especializado e individualizado a la empresa beneficiaria para la realización del proyecto subvencionado.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio - 2022

Ayudas para pilotar un plan puente que proporcione a la industria vasca acceso, conexión y acompañamiento técnico al uso de la infraestructura de experimentación y testeo que es el Basque Digital Innovation Hub (BDIH), así como a determinados Digital Innovation Hubs (DIHs) europeos.

Este objetivo se ejecutará a través de un acompañamiento técnico, proporcionado por los agentes del BDIH o del DIH internacional elegido, para la elaboración de un plan de acción o la realización de una prueba de concepto que permita incrementar la capacidad de absorción de las tecnologías digitales y sostenibles ofrecidas por los distintos nodos:

 • Robótica flexible y colaborativa
 • Fabricación aditiva
 • Materiales avanzados
 • Ciberseguridad
 • Máquinas inteligentes y conectadas
 • Redes eléctricas digitales
 • Dispositivos médicos y salud digital

Estas acciones serán guiadas por una metodología abierta al resultado, que permita a las empresas a decidir la ayuda que reciben de los centros y facilitar el encaje entre activos y servicios ofertados y las empresas y sus necesidades.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Barne-Ekintzaile - 2022

Programa de apoyo a la actividad intraemprendedora dentro de las empresas vascas, con el fin de promover nuevos proyectos empresariales, en las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa en la CAPV.

Estos proyectos de intraemprendimiento deben cumplir los siguientes requisitos:

 • suponer una diversificación de la actividad actual de la empresa,
 • ser innovadores y/o de base tecnológica,
 • ser industriales y/o de servicios ligados al producto-proceso industria
 • deben estar tutelados por un «Business Innovation Center» (BIC) de los existentes en la CAE.
AMPLIAR ❯

Convocatoria de casos prácticos de Innovación - 2022

Innobasque lanza la 3ª convocatoria de Casos Prácticos de Innovación para conocer y reconocer experiencias y actuaciones de innovación de organizaciones de Euskadi que:

 • ya han sido implementadas
 • han obtenido resultados, contribuyendo a dar respuesta a necesidades o retos o permitiendo aprovechar oportunidades
 • puedan servir como modelo de referencia para otras organizaciones.
AMPLIAR ❯