Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


BaBesTu: Jabetza Intelektualari buruzko azterlana 2023

Babestu: Jabetza Intelektualari buruzko azterlana aldizkariaren edizio berri bat aurkezten dugu. Bertan, patenteen, erabilgarritasun-ereduen, diseinu industrialaren eta marken eskaerei buruzko datuak ez ezik, haratago doazela ere jasotzen da, eta EAEko eta Bizkaiko jabetza industrialari buruzko adierazleak ere azpimarratzen dira, hala nola,

  • eman direnak,
  • indarrean daudenak,
  • nork eskatzen dituen,
  • zein eremu geografikok duen asmatzeko jarduera-ratio handiena
  • zein sektore teknikori dagozkion egiten ari diren jabetza intelektualeko erregistroak.

BaBesTu 2023 webguneak eskaintzen dituen datuen arabera, Euskadin bizi diren pertsonek Europaren bidez egindako patente-eskaerak nabarmen hazi dira: Bizkaian 36 izatetik 66 izatera igaro dira (+%83) eta EAEn 124 izatetik 169 izatera igaro dira (+%36). Datu historikoa izateaz gain, 2019tik ikusten den goranzko joera finkatzen du.

Igoera hori, indar gutxiagorekin bada ere, nazioarteko bidezko patenteen eskaeretan ere ikus daiteke; Bizkaian 20tik 28ra igo da, eta EAEn 59tik 61era.

Azken datuetan oinarrituta, Babestuk uste du Europako eta nazioarteko patenteen aldeko apustuak, ziur asko, Patente Nazionalen eskaeren eta emakiden beherapena azaltzen duela; Bizkaian, zehazki, 30tik 19ra jaitsi ziren 2022an, eta EAEn, 67tik 51ra. Babes mota horretako emakidak 13rekin geratu dira Bizkaian, 2021eko kopuru berarekin, eta EAEn 41etik 35era jaitsi dira.

Enpresak dira eskabide gehienak egiten dituztenak edo emakida gehien lortzen dituztenak, bai patenteetan, bai marken erregistroan. Nabarmentzekoak dira, batez ere, Europaren bidezko patente-eskaerei dagozkienak, EAEn egindako eskaeren % 92,3ra iristen baitira.

OEPMk eskaintzen dituen datuek aukera ematen dute 50 eskatzaile handienen nortasuna identifikatzeko. Patente nazionaletan hauek dira: Salto Siemens, sei eskaerarekin, 19. postuan, eta UPV/EHU, 35. postuan, laurekin.

Patenteen Europako bidezko eskaerei dagokienez, EAEko hamar enpresa agertzen dira; horien artean, Siemens Gamesa nabarmentzen da (32 eskaera) 4. postuan, eta Tecnalia Research & Innovation Fundazioa dator 5. postuan (16 eskaera).

PCT patenteen eskatzaile gehienak unibertsitateak dira, eta UPV/EHU lau eskaerarekin 22. postuan dago. Sailkapen honetan, Erabilgarritasun Ereduetan Maier enpresa dago. Lau eskabide ditu, eta 25. postuan dago. Industria-diseinuetan, berriz, Suarez Trading, 46. postuan, hiru eskaerarekin.

Azkenik, Marka nazionalen eskaeretan, Faes Farma farmazeutikoa (14 eskaera) 45. postuan dago.

EAEko asmamen-jarduera, aurkeztutako eskaeren arabera, estatu mailan lortutako batez bestekoarekin alderatzen badugu, Europako Patenteen (77), Nazioarteko Patenteen (28) eta Erabilgarritasun Ereduen (57) eskaeretan gainditzen da Estatuko batez bestekoa, eta 2., 3. eta 5. postuan dago, hurrenez hurren, CC.AAren araberako rankingean.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

BaBesTu: Estudio sobre la Propiedad Intelectual 2023

Presentamos una nueva edición de “Babestu: Estudio sobre la Propiedad Intelectual",en el se recoge datos relativos no sólo a las solicitudes de Patentes, Modelos de Utilidad, Diseño Industrial y Marcas, si no que va más allá, y se pone el acento también en indicadores relativos a la propiedad industrial en la CAPV y en Bizkaia, como son,

  • las que han sido concedidas,
  • las que están en vigor,
  • quién las solicita,
  • qué área geográfica tiene un ratio de actividad inventiva mayor
  • a qué sectores corresponden los registros de propiedad intelectual que se están llevando a cabo.

Según los datos que ofrece BaBesTu 2023, crecen con fuerza las solicitudes de Patentes vía Europea por parte de personas residentes en Euskadi, pasando en Bizkaia de 36 a 66 (lo que supone un +83%) y en la CAPV de 124 a 169 (+36%). Además de tratarse de un dato histórico, consolida una tendencia al alza que se viene observando desde 2019.

Este incremento, aunque con menos fuerza, también se observa en las solicitudes de Patentes vía Internacional, que en Bizkaia sube del 20 al 28 y en la CAPV del 59 al 61.

En bases a los últimos datos, Babestu considera que la apuesta por las patentes tanto europeas como internacionales posiblemente explica el decrecimiento de las solicitudes y las concesiones de Patentes Nacionales, que en Bizkaia caen, en concreto, de 30 a 19 en el 2022, y en la CAPV de 67 a 51. Las concesiones de este tipo de protección en Bizkaia se queda con 13, el mismo número que en el 2021, y en la CAPV descienden de 41 a 35.

Las empresas son quienes realizan la mayor parte de estas solicitudes u obtienen el mayor número de concesiones, tanto en Patentes como en registro de Marcas. Destacan, sobre todo, las relativas a solicitudes de Patentes vía Europea, donde alcanzan el 92,3% de las solicitudes realizadas en la CAPV.

Los datos que ofrece la OEPM, permite identificar, la identidad de los 50 mayores solicitantes, que en Patentes nacionales son: Salto Siemens, con seis solicitudes, ocupando el puesto 19º, y la UPV/EHU que se sitúa en el puesto 35º con cuatro.

En lo que a solicitudes de Patentes vía Europea, aparecen diez empresas de la CAPV, entre las que destaca Siemens Gamesa (32 solicitudes) en el 4º puesto y le sigue en el 5º puesto la Fundación Tecnalia Research & Innovation (16 solicitudes).

Los solicitantes de Patentes PCT son en su mayoría Universidades, y la UPV/EHU con cuatro solicitudes ocupa el puesto 22º. En este ranking, en Modelos de Utilidad se encuentra la empresa Maier, que con cuatro solicitudes se posiciona en el puesto 25º y en Diseños Industriales, Suarez Trading, en el puesto 46º con tres solicitudes.

Por último en solicitudes de Marcas nacionales, la farmaceútica Faes Farma, con 14 solicitudes, se sitúa dentro de este ranking en el puesto 45º.

Si comparamos la actividad inventiva de la CAPV, en función de las solicitudes presentadas, con la media alcanzada a nivel estatal, es en las solicitudes de Patentes Europeas (77), Patentes Internacionales (28) y Modelos de Utilidad (57) donde se supera la media estatal, y ocupa el 2º puesto, 3º y 5º respectivamente en el ranking por CC.AA

MÁS INFORMACIÓN