Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


IBMrentzat 2020an giltzarriak izango diren bost teknologikoak

IBMrentzat 2020an giltzarriak izango diren bost teknologikoak

International Business Machines Corporation (IBM) enpresak dio teknologia funtsezko bilakatu dela azken 10 urteotan. Datorren urtean gure bizitzak markatuko dituzten eta eskualdearen hazkundea bultzatuko duten joerek zerikusia izango dute, besteak beste, datuen erabilerarekin eta lainoko zerbitzuekin.

HANDITZEKO ❯

Euskal enpresa batek elurretako kirolarientzako lehen exoeskeletoa merkaturatu du

Gailu hori, Xnowers deitzen dena, oso erraz eta azkar akoplatzen zaio edozein botari eta zangoetako giharren nekea arintzen du. Hala, kirol-saioak luzatu daitezke eta belaunetan edo bizkarraldean hain maiz gertatzen diren lesioak murriztu.

HANDITZEKO ❯

Suedia, ziborg-en herrialdea

Diru-zorroa edo giltzak etxean ahaztea ez litzateke arazoa izango, baldin eta gorputzean txertatuta bagenitu etxean sartzeko kodeak. Suedian, 4.000 pertsona inguruk gailu elektroniko bat daramate eskugainean txertatuta, eta arlo horretako aurrerapenek iradokitzen digute joera hori esponentzialki haziko dela datozen urteetan.

HANDITZEKO ❯

I+G+B arloko kalifikazio fiskaleko txostena

Beazi 2019an gauzatutako proiektuei aplikatzekoak zaizkien I+G+b kenkari fiskaletarako kalifikazio-txosten teknikoak eskatzeko. Lan hau Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzak Sailak eta Beaz Bizkaiak sinatutako lankidetza-hitzarmenaren baitan egiten dugu.

HANDITZEKO ❯

10 langile eta gehiagoko Euskal AEko enpresen % 30,1 berritzaileak izan ziren 2018an

Jarduera berritzaileen gastua, guztira, 2.828 milioi eurokoa izan zen 10 langile edo gehiagoko enpresa berritzaileen ehunekoa % 30,1era igo da 2018an Euskal AEn, Eustatek egindako datuen arabera. Aztertutako bi berrikuntza motak aztertuz gero, Produktuaren berrikuntza % 18,1ek egiten dute, eta Prozesuaren berrikuntza % 27,9k.

HANDITZEKO ❯

Las cinco claves tecnológicas para 2020, según IBM

Las cinco claves tecnológicas para 2020, según IBM

De acuerdo con International Business Machines Corporation (IBM), en los últimos 10 años la tecnología ha tomado un rol fundamental en la vida. El próximo año las tendencias que marcarán nuestras vidas y ayudarán a impulsar el crecimiento, estarán relacionadas con uso de datos y servicios en la nube, entre otros.

AMPLIAR ❯

Una firma vasca lanza el primer exosqueleto dirigido a practicantes de deportes de nieve

El dispositivo, denominado Xnowers, se acopla de forma sencilla y rápida a cualquier bota y limita la fatiga muscular de las piernas. Con ello, se consigue alargar las sesiones de deporte reduciendo de forma importante las frecuentes lesiones de rodilla y zona lumbar.

AMPLIAR ❯

Suecia, un país de ciborgs

Olvidarse la cartera o las llaves en casa puede dejar de ser un problema si los códigos de acceso se llevan incrustados en el cuerpo. En Suecia, unas 4.000 personas llevan un dispositivo electrónico implantado en el dorso de la mano, y los avances en este campo hacen prever un crecimiento exponencial en los próximos años.

AMPLIAR ❯

Informe de Calificación Fiscal por I+D+i

Informes técnicos de Calificación para deducciones fiscales por I+D+i, aplicables a proyectos ejecutados en 2019, por BEAZ. Esta tarea la realizaBEAZ mediante el convenio de colaboración suscrito entre el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia y Beaz.

AMPLIAR ❯

El 30,1% de las empresas vascas de 10 y más empleados fueron innovadoras en 2018

Según la Encuesta de Innovación 2018, el porcentaje de empresas innovadoras de 10 o más empleados en 2018 se eleva al 30,1% en la C.A. de Euskadi, según datos elaborados por Eustat. Si se analizan los dos tipos de innovación estudiados, la innovación de Producto la realizan el 18,1% y la innovación de Proceso el 27,9%.

AMPLIAR ❯