Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Adimen Artifizialak presentzia handiagoa du Bizkaiko enpresetan

Bizkaiko establezimenduek 2023an digitalizazioan izan zuten portaera aztertzen duen "Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitala" azterlanaren 2. ediziotik ateratzen diren datuen arabera, aurreratu gisa sailkatutako teknologien barruan, Adimen Artifiziala da gehien hazi dena, 2022ko % 4,4tik Bizkaiko % 8,9ra igaro baita, eta bere eguneroko prozesuetan modu proaktiboan integratu izana onartu baitu.

Azterlan honetatik atera daitezkeen beste ondorioetako bat Bizkaiko establezimenduen eraldaketa digitalaren egonkortzea eta jarraitutasuna da.

Bizkaiko Enpresetako Digitalizazioari buruzko Azterlan honen 2. edizio honen ondorio nagusien artean, Bizkaiko establezimenduetako eraldaketa digitalaren egonkortasuna eta jarraitasuna aipatu behar ditugu.

Hala ere, oraindik enpresen arteko aldeak daude digitalizazioaren mailari dagokionez. Izan ere, nahiz eta iragaitza digitalari buruz hitz egiten denean digitalizazio sofistikatuagorantz alboratutako ikuspegia gehienbatantzematen dena izan, txostenaren arabera, enpresen %65,6 oinarrizko mailan daude. %23,5, ordea, maila aurreratuan daude, eta, oraindik ere, %10,9k ez dute galdetegiaren helburu izan den teknologia bakar bat ere erabili.

Enpresa gehienek oinarrizko etapan ezarri duten teknologia kudeaketa aurreratuko softwarearekin zerikusia daukana da oraindik(CRMak, ERPak...), %64tik %69,3ra igo delako.

Digitalizazioko etapa aurreratuagoan enpresetan agerpen handiena daukan teknologia 3Dko simulazioarekin eta eredu birtualekin zerikusia daukana da (%12,6). Hala ere, gehien hazi dena adimen artifiziala da, 2022ko %4,4tik %8,9ra igo delako Bizkaiko enpresetan, eta, haien esanetan, modu proaktiboan integratu dute euren egunez eguneko proiektuetan.

Ateratako datuen arabera, agerikoa da enpresen sarea digitalizaziorantz aurrera egiten ari dela, Bizkaiko enpresek argi eta garbi dutelako bere eragina handia izango dela, haien sektorean nahiz enpresan bertan. Horren adierazgarri da hamar erakundetatik zazpik baieztatzea digitalizazioa haien enpresarentzako garapen-aukera dela. Aldi berean, haien ustez, epe ertaineko eragin eraldatzailea ere izango du sektoreko enpresen eta merkatuaren dinamiketan.

Enpresek digitalizazioak izango duen eraginari buruz euren ikuspegia dutela eta enpresek bertan inbertitzen jarraituko dutela kontuan hartuta (%78,4ren esanetan, oinarrizko mailako teknologiaren batean inbertituko dute; eta %24,4k, maila aurreratukoetan), egiaztatu egiten da etorkizunari begira Bizkaiko enpresek digitalizazioaren arloan aurrera egiten jarraitzeko asmoa dutela. Hala ere, haien apustu nagusia oinarrizkotzat jotako teknologiak izango dira berriro, eta aurreratuen aldeko apustua jaitsiko dute, AAn izan ezik, funtsezko zeresana izango duelako konpainien garapen lehiakorrean. Izan ere, inkestatutako enpresen %16ren esanetan, teknologia horretan inbertituko dute.

Hauek dira Bizkaiko enpresen digitalizazioari buruzko azterlan honek eskaintzen dituen datuetako batzuk: teknologia horiek zer onura ekarriko dizkieten, etorkizunean digitalizazioan zer inbertsio-aurreikuspen izango duten, eraldaketa hori zer gaitasunek bultza dezaketen, enpresek teknologia horiek ezartzeko zer laguntza eskatzen dituzten.

Gai horiek guztiak lagungarriak dira gainerakoei Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitalaren Indizea (ITDEB) eraikitzeko, eta indize horren arabera, inkestatutako enpresen % 29,7k digitalizazio-maila altua edo oso altua du. ( % 30,3 2022an)


INFORMAZIO GEHIAGO

La Inteligencia Artificial gana presencia en las empresas de Bizkaia

Según los datos que se extraen de la 2ª edición del estudio "La Transformación Digital en las Empresas de Bizkaia", que analiza el comportamiento en digitalización de los establecimientos vizcaínos en el 2023, dentro de las tecnologías clasificadas como avanzada, la que más crece es la Inteligencia Artificial, que pasa del 4,4% en 2022 al 8,9% de empresas de Bizkaia que admiten haberla integrado de forma proactiva en sus procesos diarios.

Otras de las conclusiones que se puede extraer de este estudio, están la estabilización y continuidad de la transformación digital en los establecimientos vizcaínos.

Aún así, todavía existen diferencias entre empresas en su nivel de digitalización, y es que si bien cuando se habla de una transición digital se detecta por lo general, un enfoque escorado hacia la digitalización más sofisticada, el informe refleja que hay 65,6% de empresas que están en un nivel básico, mientras que un 23,5% está en un nivel avanzado y todavía hay un 10,9% que no emplean ninguna de las tecnologías sobre las que se ha preguntado.

La tecnología que han incorporado de forma mayoritaria las empresas en el estadio básico sigue siendo aquella que hace referencia al software de gestión avanzada (tipo CRMs, ERPs...), que pasa de 64% al 69,3%.

La tecnología más presente en las empresas en un estadio de digitalización más avanzado es aquella relacionada con la simulación 3D y modelos virtuales (en el 12,6%). Sin embargo, la que más crece es la Inteligencia Artificial, que pasa del 4,4% en 2022 al 8,9% de empresas de Bizkaia que admiten haberla integrado de forma proactiva en sus procesos diarios.

Los datos extraídos muestran un tejido empresarial que avanza hacia la digitalización de manera evidente, y es que las empresas de Bizkaia tienen claro que el impacto que aportará será elevado, tanto en el sector del que forman parte como en la propia empresa. Así lo atestigua el hecho de que siete de cada diez organizaciones afirman que la digitalización es una oportunidad de desarrollo para su empresa, al tiempo que le adjudican un impacto transformador en el medio plazo en las dinámicas empresariales y de mercado de su sector.

Esta visión de las empresas sobre el impacto que tendrá la digitalización, así como el hecho de que las empresas apuestan por seguir invirtiendo en ella, (el 78,4% señala una previsión de inversión en alguna de las tecnologías del nivel básico y el 24,4%, en las de nivel avanzado) demuestra que a futuro, las empresas de Bizkaia tienen intención de seguir avanzando en materia de digitalización, si bien su apuesta principal seguirá centrándose en tecnologías catalogadas como básicas, y rebajan su apuesta por las avanzadas, a excepción de la IA que jugará un rol crucial en el desarrollo competitivo de las compañías, ya que el 16% de las empresas encuestadas dicen que invertirán en dicha tecnología.

Estas son algunos de los datos que ofrece este estudio sobre la digitalización en las empresas de Bizkaia, además de conocer qué beneficios les aportan estas tecnologías, qué previsión de inversión tienen a futuro en digitalización, qué capacidades pueden impulsar esta transformación, o qué apoyos demandan las empresas para implantar estas tecnologías.

Todas estas cuestiones ayudan a construir a demás un Índice de Transformación Digital de las Empresas de Bizkaia (ITDEB), y según este Índice el 29,7% de las empresas encuestadas está en un nivel alto o muy alto de digitalización. (30,3% en 2022)

MÁS INFORMACIÓN