Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Patenteak eta markak Bizkaian - 2019

Barrixe-Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiak Bizkaiko eta beste euskal probintzietako datuak atera ditu,Patente eta Marken Espainiako Bulegoak argitaratzen dituenak, datu horien bilakaera ikusteko. Eta hauek dira 2019ko emaitzak:

  • 2019an, patenteen eskaera gelditu egin zen Bizkaian, eta 32 patentetan kokatu zen, hau da, 2018an baino bat gutxiago.
  • Diseinu industrialeko eskaerez ari bagara: 2019an 17 izan dira, hau da, 2018an baino lau gutxiago
  • Erabilgarritasun-ereduen eskaerei dagokienez, 2018an behera egin ondoren, hazkunde nabarmena ikus daiteke 2019an.
  • Azkenik, 2019ko marka-eskaeren datuek adierazten dute, euskal lurraldeen artean, Bizkaian egin dela marka-eskaera gehien: 995 (2018an baino 14 gutxiago).

Jabetza Intelektualaren eskubideak babestea ez da jarrera errotua Bizkaiko ekintzaileen artean. Izan ere, Norabidea 2019ko gure ikerketaren arabera, Bizkaiko ETEen% 22,1ek soilik adierazi du noizbait erregistratu dituela bere markak, asmakizunak edo diseinuak.

Ehuneko horretatik, beren eskubideak babesteaz arduratzen diren enpresa gutxien artean, erregistro-mota ohikoena "marka" da (% 14,5); aldiz, "Erabilgarritasun-eredu" baten erregistroa% 3,8koa da, "Patente" arena% 3koa eta "diseinu industrial" batena% 1,9koa.

Patentes y Marcas en Bizkaia – 2019

barrixe-Observatorio de la Innovación de Bizkaia, extrae los datos relativos a Bizkaia y de las otras provincias vascas, que publica la Oficina Española de Patentes y Marcas, para ver la evolución de dichos datos. Y estos son los resultados de 2019:

  • En 2019, la solicitud de patentes en Bizkaia, se estanca situándose en un total de 32, lo que supone una menos que en 2018
  • Si hablamos de solicitudes de diseño industrial en 2019 han sido 17, lo que supone cuatro menos que en 2018
  • En lo que se refiere a las solicitudes de los modelos de utilidad, después de la caída en 2018, se puede apreciar un destacado crecimiento en 2019
  • Finalmente, los datos de las solicitudes de marcas en 2019 indican que, entre los territorios vascos, Bizkaia es donde se produce el número mayor de solicitudes de marca ascendiendo a un total de 995 (14 menos que en 2018).

Proteger los derechos de Propiedad Intelectual no constituye una actitud arraigada entre las personas emprendedoras de Bizkaia. De hecho, y según nuestro estudio Norabidea 2019, sólo el 22,1% de las pymes vizcaínas afirma haber registrado en alguna ocasión sus marcas, invenciones o diseños.

De ese porcentaje, el tipo de registro más común entre las pocas empresas que se preocupan por proteger sus derechos es el de ‘marca’ (14,5%), mientras que el registro de un ‘modelo de utilidad’ alcanza el 3,8%, el de ‘patentes’ el 3% y el de un ‘diseño industrial’ un 1,9%.