Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ikerketa Sustatzeko Laguntzak

Elkartek Programa 2020: Elkarlaneko Ikerketa Sustatzeko Laguntzak - I. Fasea

Estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzak. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko laguntzak , Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planaren espezializazio-arloetan jasota dagoen bezala.

HANDITZEKO ❯

Hazitek 2020: Enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programa - I. fase

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak garautzea da agindu honen helburua. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

HANDITZEKO ❯

Oinarrizko Ikerketa eta/edo Ikerketa Aplikatuko Proiektuetarako eta Ikerketa eta Berrikuntza Teknologikorako laguntzak

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea honako bi laguntza-lerro hauetako ikerketa-proiektuak egiteko:

1.– 2020-2022 aldian egin beharreko Oinarrizko Ikerketako eta/edo Ikerketa Aplikatuko Proiektuetarako laguntza-lerroa (aurrerantzean, OIAP); bi modalitate ditu

– 1. modalitatea: Erakunde bakarreko ikertzaile-taldeen proiektuak.

– 2. modalitatea: Proiektu berean, erakunde desberdinetako ikertzaileek parte hartzen duteneko lankidetza-proiektuak.

2.– 2020-2021 aldian, ezagutza unibertsitatetik enpresetara eramatea –enpresa horientzat interesgarriak diren arloetan– helburu duten ikerketa-proiektuetarako laguntza-lerroa (aurrerantzean, UEP). Unibertsitate-taldeak garatu behar ditu proiektuak, enpresako langileen partaidetzarekin; aukeran, lankidetzan ari diren erakunde parte-hartzaileetako ikertzaileek ere parte hartu ahal izango dute.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Investigación

Elkartek 2020: Ayudas a la Investigación Colaborativa - Fase I

Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020.

AMPLIAR ❯

Hazitek 2020: Programa de Apoyo a la I+D empresarial- Fase I

Apoyo a la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial de Euskadi, y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020.

AMPLIAR ❯

Ayudas a Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada y a la Investigación e Innovación Tecnológica

Ayudas para la ealización de proyectos de investigación en dos líneas subvencionales que se describen a continuación:

1.– Línea subvencional para Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada durante el período 2020-2022 (en adelante PIBA); a su vez, esta línea ofrece dos modalidades:

Modalidad 1: Proyectos de equipos de investigación de una única entidad.

Modalidad 2: Proyectos en Cooperación en los que participen equipos de personas investigadoras de diferentes entidades en un mismo proyecto.

Línea subvencional para proyectos de investigación para transferencia de conocimiento desde la Universidad hacia las Empresas, en áreas de interés de dichas empresas durante el período 2020-2021 (en adelante PUE). Los proyectos deberán ser desarrollados por el equipo universitario con la participación de personal de la empresa; opcionalmente podrá participar también personal investigador de entidades coparticipantes.

AMPLIAR ❯