Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Zerga-neurriak eta berrikuntza Covid19

Bizkaiak ezohiko zerga-neurriak hartu ditu Covid19ren eraginaren aurrean

Zergen arloan dauzkan eskumenez baliatuz, Aldundiak mugatu, eten edo atzeratu egin ditu martxoaren 16tik ekainaren 1era bitartean sortzen diren zerga-betebeharrak: zergen ordainketak eta autolikidazioak eta aitorpenak aurkeztea. Epealdi hori luzatu egin daiteke larrialdiaren arabera.Langile autonomoen PFEZren zatikako ordainketak ere eten egingo dira. Luzapena Sozietateen gaineko Zergan, ETE eta mikroETEentzat.

HANDITZEKO ❯

Eusko Jaurlaritza: Covid19ak eragindako osasun-larrialdiari aurre egiteko aurrekontu-neurriak

Gobernu Kontseiluak premiazko zenbait neurri onetsi ditu gaur, Covid-19aren pandemiak Euskadin izango dituen eragin ekonomiko izugarriak ahal den neurrian arintzeko. Xedea berehala erantzutea da, Eusko Jaurlaritzak bere esku dituen ekonomia eta giza baliabide guztiak krisi hau gainditzeko mahai gainean jarriko dituela bermatuz.

  1. Covid-19 programa: Hasieran 300M/€-ko aurrekontua duen eta, beharrezkoa izanez gero 500M/€-ra arte handitu daitekeen aurrekontu-programa berria. Diru-kopuru horiek diruzaintzako gerakinetatik eta aurrekontu-kredituen soberakinetatik etorriko dira.
  2. Finantzen Euskal Institutuaren finantzaketa lerroa: aste honetan aktibatuko da, 25M/€-ko kopuruarekin, Euskadiko produkzio-sareari behar duen likidezia emateko, enpresa txikiei eta ertainei eta autonomoei, batez ere.
  3. Zirkulatzaile lerro berria: aurrekoarekin erlazionatuta, ahalik eta epe laburrenean, EAEren abalak izango dituen zirkulatzailearen 500M/€-ko finantzaketa-lerroak egituratuko dira, zero kostuan, bost urterako, urtebeteko gabealdearekin, Euskadin jarduten duten banku erakundeekin eta Elkargirekin lankidetzan.
  4. Aurrerakin itzulgarrietan, maileguetan edo abaletan oinarritutako Finantza-baldintzak malgutzea, birfinantzatzea eta egokitzea, GAUZATU, BIDERATU, INDARTU programetan eta beste batzuetan.
HANDITZEKO ❯

Europako Batzordeak laguntzak deitu ditu enpresek COVID-19ren aurka borroka egin dezaten

Mundu guztia atsedenik gabe ari da lanean COVID-19ri aurre egiteko. Europako Batzordeak enpresa txiki eta ertainak eta enpresa berriak bilatzen ditu, koronavirusari aurre egiteko tratamenduan, proban, monitorizazioan edo beste alderdi batzuetan lagun dezaketen teknologia edo berrikuntzekin.

HANDITZEKO ❯

Makers eta 3D inprimagailuak koronabirusaren aurka

Italian 3Dn inprimatutako Open Source balbulak erabiltzen ari dira arnasgailuetarako. Iragan ostiralean egoera izugarria gertatu zen Chiariko ospitalean, Brescian (Italia). Koroabirusaren aurkako borroka arriskuan ikusten zen, ez zegoelako arnasgailuetan erabili beharreko balbula gehiagorik, gaixotasunagatik larrien tratatzen ari ziren ZIUentzat kritikoak zirenak.

HANDITZEKO ❯

Honela aplikatu du Txinak telemedikuntza, koronabirusak ez dezan kolapsorik sortu

Txinak tresna digitalak garatu ditu ospitaleetako paziente oldeak murrizteko. Retina aldizkaria bisitan izan da horrelako kontsultak egiten hasi den lehen erietxean.Xuhui-ko ospitalea da urruneko osasun arreta eta tratamenduak eskaintzeko baimena jaso duen Shangaiko lehen osasun zentro publikoa. Erietxe birtualak 20 probintziatako 1,82 milioi pertsona atenditu ditu dagoeneko. Eta pentsa litekeenaren kontrara, kontsultak egin dituzten gehienek (% 45,8) 40 eta 60 urte bitartean dituzte.

HANDITZEKO ❯

Adimen artifiziala koronabirusari aurre egiteko

Covid-19ko pandemia eragiten ari den mundu mailako larrialdiaren aurrean, enpresa teknologikoek Inteligentzia Artifizialaren (Ia) erabilerak koronavirusari aurre egiten nola lagun diezaiokeen aztertzen ari dira.

HANDITZEKO ❯

Berrogeialdian bizitzeak bultzatu zuen Newton fisikaren historia aldatzera

Planetaren txoko askotan jendea etxean itxita gelditzen ari da koronabirus epidemiagatik, eta horren ondorio psikologiko eta soziologikoak ikusteko daude oraindik. Halere, iraganeko berrogeialdiei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu alderdi positiboak ere badirela. Esaterako, Izurriaren garaian, etxean itxita gelditzea eta gizartetik urruntzea ziurrenik lagungarri izango zen Shakespeare edo Newton bezalako jenioentzat, zeintzuek beren maisulan batzuk burutu baitzituzten denboraz, lasaitasunez eta isiltasunez inguraturik eta bizitza sozialetik urrundurik.

HANDITZEKO ❯

Medidas tributarias e innovación contra el Covid19

Bizkaia adopta medidas tributarias extraordinarias frente al impacto del Covid19

En el ámbito de sus competencias tributarias, la Diputación limita, suspende o aplaza obligaciones tributarias que pudieran generarse entre el 16 de marzo y el próximo 1 de junio, como el pago de impuestos o la presentación de autoliquidaciones y declaraciones. Esta fecha podrá prorrogarse si lo exige la situación de emergencia. También se suspenden los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos. Moratoria en el Impuesto de Sociedades, para pymes y micropymes.

AMPLIAR ❯

Gobierno Vasco: Medidas presupuestarias ante la emergencia sanitaria por el Covid19

El Consejo de Gobierno el 17 de marzo aprobó una serie de medidas urgentes para paliar, en la medida de lo posible, las enormes afecciones económicas que va a tener la pandemia del Covid-19 en Euskadi.

  1. Programa Covid-19: nuevo programa presupuestario dotado inicialmente con 300M/€ y ampliable hasta los 500M/€ en caso de ser necesario, procedentes de remanentes de tesorería y excedentes de créditos presupuestarios.
  2. Línea de financiación del Instituto Vasco de Finanzas: con una cuantía de 25M/€, se activará esta semana, de cara a facilitar la necesaria liquidez al tejido productivo vasco, sobre todo centrado en PYMES y autónomos.
  3. Nueva línea de circulante: unido a lo anterior, en el plazo más breve posible, se articularán líneas de financiación de circulante con avales de la CAE por importe de 500M/€ a coste cero a cinco años con uno de carencia, en colaboración con las entidades bancarias que tienen actividad en Euskadi y Elkargi.
  4. Flexibilización, refinanciación y adaptación de las condiciones financieras que consistan en anticipos reintegrables, préstamos o avales en programas como GAUZATU, BIDERATU, INDARTU y otros.
AMPLIAR ❯

La Comisión Europea convoca ayudas para que las empresas combatan el COVID-19

Todo el mundo está trabajando sin descanso para combatir el COVID-19. La Comisión Europea busca pymes y nuevas empresas con tecnologías o innovaciones que puedan ayudar en el tratamiento, prueba, monitoreo u otros aspectos para combatir el coronavirus.

AMPLIAR ❯

Makers e impresoras 3D contra el coronavirus

En Italia están usando válvulas Open Source impresas en 3D para respiradores en UCIs. El pasado viernes se produjo una situación terrible en el hospital de Chiari en Brescia (Italia). La lucha contra el coronavirus se veía en peligro porque no había más válvulas que utilizar en los respiradores, críticos para las UCI en las que estaban tratándose los pacientes más graves por la enfermedad.

AMPLIAR ❯

Así aplica China la telemedicina para evitar el colapso frente al coronavirus

China opta por el desarrollo de herramientas digitales para reducir la avalancha de pacientes en los hospitales. Retina visita el primer hospital que ha implantado estas consultas. El Hospital de Xuhui es el primer centro sanitario público de Shanghái que ha recibido la aprobación para ofrecer asistencia sanitaria e incluso tratamiento a distancia. El hospital virtual ha proporcionado asistencia ya a 1,82 millones de personas en 20 provincias. Y, al contrario de lo que se puede pensar, la mayoría -un 45,8%- tiene entre 40 y 60 años.

AMPLIAR ❯

Inteligencia Artificial para combatir el coronavirus

Ante la emergencia mundial que está suponiendo la pandemia del Covid-19, las empresas tecnológicas estudian cómo el uso de la Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar a combatir el coronavirus.

AMPLIAR ❯

Vivir en cuarentena fue un estímulo para que Newton cambiara la historia de la Física

En muchos lugares del planeta se están viviendo cuarentenas domiciliarias a causa de la epidemia de coronavirus cuyas consecuencias psicológicas y sociológicas están por ver. Sin embargo, atendiendo a otras cuarentenas pretéritas, podemos quedarnos con la parte positiva. Durante la Peste, por ejemplo, el confinamiento en casa y el distanciamiento social seguramente favoreció a genios como Shakespeare o Newton para que, rodeados de tiempo, tranquilidad, silencio y otros elementos impropios de la agitada vida social, llevaran a cabo algunas de sus obras maestras.

AMPLIAR ❯